Skip to main content

ไฟ LED ด้านหลัง

หัวข้อนี้จะแสดงภาพรวมของไฟ LED ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

ไฟ LED ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงไฟ LED ที่มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง และตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. สองช่อง ไฟ LED ที่มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ จะเหมือนกัน

รูปที่ 1. ภาพรวมของไฟ LED ด้านหลัง