Skip to main content

รายการอะไหล่

ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้รายการอะไหล่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Supportและป้อนชื่อรุ่นหรือประเภทเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ในแถบค้นหาเพื่อไปยังหน้าการสนับสนุน

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
Server components

อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้างเป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
ดรรชนีรายละเอียดCRU ระดับ 1CRU ระดับ 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Supportและป้อนชื่อรุ่นหรือประเภทเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ในแถบค้นหาเพื่อไปยังหน้าการสนับสนุน

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

1ฝาครอบด้านบน   
2แผ่นกั้นลมมาตรฐาน   
3โครงยึดตัวยก (แบบต่ำ, LP)   
4โครงยึดตัวยก (แบบต่ำ ความยาวปกติ, LP-FH)   
5โครงยึดตัวยก (แผงครอบแบบต่ำ, แผงครอบ LP)   
6โครงยึดตัวยก (แบบต่ำ - แบบต่ำ, LP-LP)   
7โครงยึดตัวยก (ความสูงปกติ, FH)   
8ตัวครอบตัวยกด้านหน้า   
9การ์ดตัวยก   
10โครงยึดผนังด้านหลัง   
11อะแดปเตอร์ PCIe   
12ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (บนตัวเครื่อง)   
13ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (ในโครงยึดตัวยก)   
14โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
15ชุดดูดอากาศชุดแหล่งจ่ายไฟ   
16ชุดแหล่งจ่ายไฟ   
17โมดูล OCP   
18แผงครอบชุดแหล่งจ่ายไฟ   
19โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (1)   
20โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (2)   
21โมดูล I/O ด้านหน้า (3)   
22หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก   
23ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว   
24แผงการวินิจฉัยในตัว   
25ตัวครอบ M.2   
26โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (4)   
27สาย LCD ภายนอก   
28แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว   
29ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว   
30ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว   
31ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
32แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านล่าง)   
33แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านบน)   
34การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า   
35อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ   
36การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลัง   
37ตัวครอบ EDSFF 4 ตัว   
38ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
39ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
40แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ EDSFF   
41ไดรฟ์ EDSFF   
42ฝานิรภัย   
43แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (โครงยึดแบบยาว)   
44แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า EDSFF 16 ตัว   
45แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด   
46แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (AnyBay)   
แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (SAS/SATA 6 ชุด + AnyBay 4 ชุด)   
47แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด   
48แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (โครงยึดแบบสั้น)   
49ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด   
50แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด   
51อะแดปเตอร์ RAID ภายใน   
52ตัวเครื่อง   
53สวิตช์ป้องกันการบุกรุก   
54พัดลมระบบ   
55โมดูลหน่วยความจำ   
56โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำ   
57ที่วางโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว   
58น็อต PEEK ของตัวระบายความร้อน   
59ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน   
60ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพ (รูปตัว T)   
61โปรเซสเซอร์   
62ไดรฟ์ M.2   
63แบ็คเพลน M.2 PCIe 4 ชุด   
64คลิปยึด M.2   
65แบตเตอรี่ CMOS   
66แผงโปรเซสเซอร์   
67แผง I/O ระบบ   
68การ์ด MicroSD   
69โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT   
70สลักแร็ค (ด้านซ้าย)   
71สลักแร็ค (ด้านขวา)