Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ

หมายเหตุ
ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้กับอะแดปเตอร์ RAID ที่ติดตั้งบนแผงระบบ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ที่ติดตั้งบนส่วนประกอบตัวยก โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
ก่อนการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID:
  1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ RAID ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ RAID ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

  2. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ใหม่กับโครงยึด ให้ถอดโครงยึดออก

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID
RAID adapter installation

  1. วางอะแดปเตอร์ RAID ลงในช่องใส่ตรงมุม
  2. หมุนอะแดปเตอร์ RAID ลง
  3. ดันสลักทางด้านขวาให้เปิดออก
  4. ดันอะแดปเตอร์ RAID เข้าไปในตำแหน่งในแนวนอน แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID
  5. เลื่อนสลักด้านซ้ายไปยังตำแหน่งล็อค
หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลกับอะแดปเตอร์ RAID ใหม่ ดูการเดินสายภายใน

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์