Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนด้านหลังใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนด้านหลังใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง ให้ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จัดเรียงแบ็คเพลนด้านหลังให้ตรงกับตัวครอบแบบ Hot-swap ด้านหลัง และวางลงในตัวครอบแบบ Hot-swap ด้านหลัง
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง
  Rear backplane installation

 2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ SAS กับขั้วต่อ 1 บนแบ็คเพลนด้านหลัง และเชื่อมสายไฟกับขั้วต่อ 2 บนแบ็คเพลนด้านหลัง
  รูปที่ 2. ขั้วต่อของแบ็คเพลนด้านหลัง
  Rear backplane connectors

 3. ติดตั้งแผ่นกั้นลมเข้าไปในส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ตามภาพ
  รูปที่ 3. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
  Air baffle installation

หลังการติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง:
 1. ติดตั้งไดรฟ์หรือปลอกไดรฟ์เข้ากับส่วนประกอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังอีกครั้ง โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์