Skip to main content

จัมเปอร์บนแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงจัมเปอร์บนแผงระบบของเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ
หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้
รูปที่ 1. จัมเปอร์บนแผงระบบ
System board jumpers

ตารางที่ 1. คำอธิบายจัมเปอร์
ชื่อจัมเปอร์/สวิตช์หมายเลขจัมเปอร์/สวิตช์การตั้งค่าจัมเปอร์/สวิตช์

1 จัมเปอร์ล้าง CMOS

J95

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: ล้างรีจิสทรี Real-Time Clock (RTC)

2 จัมเปอร์แทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

J50

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: แทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

3 การสำรองการบูทของ XClarity Controller

J47

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: เซิร์ฟเวอร์ทาวเวอร์จะบูตโดยใช้การสำรองข้อมูลของเฟิร์มแวร์ XClarity Controller

4 จัมเปอร์สถานะทางกายภาพของ TCM/TPM

J46

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: สถานะทางกายภาพของ TCM/TPM ได้รับการยืนยัน

5 แทนที่การรักษาความปลอดภัยของเฟิร์มแวร์ ME

J30

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: เปิดใช้งานการแทนที่การรักษาความปลอดภัยแฟลช
หมายเหตุ
สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

6 บังคับ XCC ให้อัปเดตจัมเปอร์

J45

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: บังคับ Lenovo XClarity Controller ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

7 บังคับ XCC ให้รีเซ็ตจัมเปอร์

J181

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: รีเซ็ต Lenovo XClarity Controller

8 การอนุญาตด้านพลังงาน

J49

 • พิน 1 และ 2: จัมเปอร์อยู่ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • พิน 2 และ 3: เปิดใช้งานการเปิด
สำคัญ
 • ก่อนทำการย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือพยายามซ่อมก่อนที่จะอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้:
 • บล็อกสวิตช์หรือจัมเปอร์บนแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้