Skip to main content

ติดตั้งตัวระบายความร้อนมาตรฐาน

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวระบายความร้อนมาตรฐาน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ก่อนการติดตั้งตัวระบายความร้อน:
 • หากคุณใช้ตัวระบายความร้อนที่มีอยู่:
  1. เช็ดครีมระบายความร้อนบนตัวระบายความร้อนออกโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล

  2. ทาครีมระบายความร้อนใหม่ให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่ด้านบนของโปรเซสเซอร์
   หมายเหตุ
   อย่าทาครีมระบายความร้อนมากเกินไป ครีมระบายความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้ครีมที่ไหลล้นออกมาไปสัมผัสและเปื้อนช่องเสียบโปรเซสเซอร์
   รูปที่ 1. การทาครีมระบายความร้อน
   Applying thermal grease

 • หากคุณใช้ตัวระบายความร้อนตัวใหม่ จะมีการทาครีมระบายความร้อนที่ตัวระบายความร้อนไว้ก่อนแล้ว ถอดฝาครอบป้องกันและติดตั้งตัวระบายความร้อน

ขั้นตอน

รูปที่ 2. การติดตั้งตัวระบายความร้อน
Heat sink installation

 1. จัดวางตัวระบายความร้อนให้ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์ สกรูยึดบนตัวระบายความร้อนควรอยู่ตรงกับรูสกรูบนแผ่นโปรเซสเซอร์
 2. ขันสกรูยึดทั้งหมดให้แน่นสนิทตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบนป้ายตัวระบายความร้อน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 2. ติดตั้งชิ้นส่วนใดๆ ที่คุณถอดออก

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube