Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

การกำหนดค่าส่วนประกอบตัวยกมีหลายประเภท ขั้นตอนการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบตัวยกจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบตัวยกทุกประเภท หัวข้อต่อไปนี้จะใช้ส่วนประกอบตัวยก LP-FH เป็นตัวอย่าง