Skip to main content

ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ตรวจสอบกฎการติดตั้งสําหรับซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ดู ช่องเสียบและการกำหนดค่า PCIe
 3. ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนตัวยก
  รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนตัวยก
  Installation of the RAID super capacitor module on the riser

  1. เปิดคลิปยึดบนตัวยึด
  2. ใส่โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID เข้าไปในตัวยึด และกดโมดูลลงเพื่อให้ยึดในตัวยึดจนแน่นดี
  3. หมุนสลักบนโครงยึดตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
  4. จัดแนวส่วนประกอบซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ให้ตรงกับช่องเสียบบนการ์ดตัวยก จากนั้น กดส่วนประกอบซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID อย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี และโครงยึดของอะแดปเตอร์ยังต้องถูกยึดเข้าที่ด้วย

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกบนตัวเครื่อง โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

 2. เชื่อมต่อโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์กับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ สำหรับข้อมูลการเดินสายโดยละเอียด โปรดดู การเดินสายภายใน

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์