Skip to main content

ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ในตัวเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ตรวจสอบกฎการติดตั้งสําหรับซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ ดู ช่องเสียบและการกำหนดค่า PCIe
 3. หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับถาดที่ปิดช่องวางโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ในตัวเครื่อง ให้ถอดถาดออกก่อน
  รูปที่ 1. การถอดถาด
  Tray removal

 4. หากเซิร์ฟเวอร์ไม่มีช่องใส่โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ในตัวเครื่อง ให้ติดตั้งช่องใส่ก่อน
  รูปที่ 2. การติดตั้งช่องใส่โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
  RAID super capacitor module holder installation

 5. ติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ในตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การติดตั้งโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ในตัวเครื่อง
  Installation of the RAID super capacitor module on the chassis

  1. เปิดคลิปยึดบนตัวยึด
  2. ใส่โมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID เข้าไปในตัวยึด และกดโมดูลลงเพื่อให้ยึดในตัวยึดจนแน่นดี

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เชื่อมต่อโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์กับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ สำหรับข้อมูลการเดินสายโดยละเอียด โปรดดู การเดินสายภายใน

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube