Skip to main content

ถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID บนตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดสายเคเบิลของโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
 3. ถอดส่วนประกอบตัวยก ดู ถอดส่วนประกอบตัวยก
 4. ถอดโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID จากตัวยก
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากตัวยก
  Removal of the RAID super capacitor module from the riser

  1. หมุนสลักบนโครงยึดตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
  2. ถอดส่วนประกอบซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากตัวยก
  3. เปิดคลิปยึดในช่องใส่ของโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID
  4. นำโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ออกจากช่องใส่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนโมดูลซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ RAID ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง