Skip to main content

แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบก่อนรีไซเคิล

ก่อนแยกชิ้นส่วนแผงระบบ:

 1. ถอดแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ถอดแผงระบบ)

 2. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดพัดลมเพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบ:
รูปที่ 1. การแยกชิ้นส่วนแผงระบบ

Disassembling the system board

 1. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูปากแฉก 14 ตัว (ด้วยไขควง PH2)

  • สกรูหกเหลี่ยม 14 ตัวบนแผ่นรอง PHM 7 8 (ด้วยไขควงหกเหลี่ยมขนาด T20)

  • สกรูยึด PH2 สี่ตัวบนตัวระบายความร้อน 5 (ด้วยไขควง PH2)

  • หมุดย้ำพลาสติกสี่บนตัวยึด RAID ภายในสองตัว 3 4 (ด้วยไขควง)

  • ขาตั้งสี่ตัว (ด้วยประแจ 7 มม.)

  • สลักหกเหลี่ยมสองตัวบนขั้วต่อ VGA (ด้วยประแจ 5 มม.)

  • พลันเจอร์หนึ่งตัว (ด้วยประแจ 11มม. และ 16 มม.)

 2. แยกส่วนประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ออกจากแผงระบบ

หลังจากแยกชิ้นส่วนแผงระบบแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่นเมื่อนำไปรีไซเคิล