Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สามประเภท ได้แก่ แบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง (ช่องใส่ไดรฟ์ SATA/SAS แปดช่อง), แบ็คเพลน AnyBay 8 ช่อง (ช่องใส่ไดรฟ์ SATA/SAS สี่ช่อง และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe สี่ช่อง) และแบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง ตำแหน่งการติดตั้งแบ็คเพลนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของแบ็คเพลน
 • แบ็คเพลนหนึ่งชุด

  ติดตั้งแบ็คเพลน 8 ช่องหรือแบ็คเพลน AnyBay อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 เสมอ

 • แบ็คเพลนสองชุด

  • แบ็คเพลน 8 ช่อง สองชุด, แบ็คเพลน AnyBay สองชุด หรือแบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง สองชุด: ติดตั้งแบ็คเพลนสองชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 7 และช่องใส่ไดรฟ์ 8 - 15

  • แบ็คเพลน 8 ช่องหนึ่งชุด และแบ็คเพลน AnyBay หนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และติดตั้งแบ็คเพลน 8 ช่องลงในช่องใส่ 8–15

 • แบ็คเพลนสามชุด

  • แบ็คเพลน 8 ช่อง สามชุด, แบ็คเพลน AnyBay สามชุด หรือแบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง สามชุด: ติดตั้งแบ็คเพลนสามชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 7, ช่องใส่ไดรฟ์ 8 - 15 และช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 23

  • แบ็คเพลน 8 ช่องสองชุด และแบ็คเพลน AnyBay หนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และติดตั้งแบ็คเพลน 8 ช่องสองชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8–15 และช่องใส่ไดรฟ์ 16–23

  • แบ็คเพลน AnyBay สองชุด และแบ็คเพลน 8 ช่องหนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay สองชุดลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0–7 และช่องใส่ไดรฟ์ 8–15 และติดตั้งแบ็คเพลน 8 ช่องลงในช่องใส่ไดรฟ์ 16–23

  • แบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง สองชุด และแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง หนึ่งชุด: ติดตั้งแบ็คเพลน NVMe 8 ช่อง สองชุด ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0 - 7 และช่องใส่ไดรฟ์ 8 - 15 และติดตั้งแบ็คเพลน SATA/SAS 8 ช่อง ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 16 - 23

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนใหม่ไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งชุดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน
 2. จัดแนวด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับช่องที่ด้านล่างของตัวเครื่อง จากนั้น หมุนแบ็คเพลนไปยังตำแหน่งแนวตั้ง จัดแนวรูของแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง และกดแบ็คเพลนให้เข้าที่ แถบปลดจะยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch-drive backplane installation

หลังจากติดตั้งชุดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว:
 1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์