Skip to main content

FQXPMUP0102I : เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Windows

เริ่มต้นอัปเดตโปรแกรมควบคุม Windows

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ