Skip to main content

การเปลี่ยนชิ้นส่วน FRU

ส่วนนี้แสดงขั้นตอนการติดตั้งและการถอดชิ้นส่วน FRU ทั้งหมด

หมายเหตุ
  • ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งหรือถอดโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • หากคุณเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งมีเฟิร์มแวร์ เช่น อะแดปเตอร์ คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับชิ้นส่วนดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์