Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว