Skip to main content

FQXPMER0005I : ล้างบันทึกของระบบสำเร็จแล้ว

ล้างบันทึกของระบบสำเร็จแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ