Skip to main content

FQXPMNM0002I : ตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC เป็นค่าใหม่

ตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย BMC เป็นค่าใหม่

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ