Skip to main content

FQXSFMA0024M : เกิดข้อผิดพลาดใน NVDIMM Supercap การสำรอง/การคืนค่า NVDIMM อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง [arg1]

เกิดข้อผิดพลาดใน NVDIMM Supercap การสำรอง/การคืนค่า NVDIMM อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซิร์ฟเวอร์เพิ่งได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรด ให้ตรวจสอบ DIMM มีการติดตั้งอย่างถูกต้องและตรวจสอบด้วยสายตาไม่มีวัตถุแปลกปลอมในขั้วต่อ DIMM ในช่องหน่วยความจำดังกล่าว
  2. หากไม่พบปัญหาที่ขั้วต่อ BBU หรือปัญหายังคงอยู่ ให้ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของหน่วยความจำนี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo