Skip to main content

FQXSFPU0001N : ตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ตรวจพบโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของโปรเซสเซอร์นี้และติดตั้งการปรับปรุงนั้น หากมีอยู่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo