Skip to main content

การเปลี่ยนอะแดปเตอร์เครือข่าย

ทำตามคําแนะนําในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์เครือข่ายออกหรือติดตั้งเข้ากับแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้าหรือโมดูลแผงส่วนขยาย I/O ด้านหน้า