Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแผ่นกั้นลม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
ข้อควรสนใจ
เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ถอดแผ่นกั้นลมออกอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย

ขั้นตอน

หมายเหตุ
ปิดคลิปยึดบนปลายของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำแต่ละอัน ก่อนติดตั้งแผ่นกั้นลม เพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม
รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลม
Installing air baffle

  1. จัดแถบของแผ่นกั้นลมให้ตรงกับช่องใส่แผ่นกั้นลมทั้งสองข้างของตัวเครื่อง จากนั้น วางแผ่นกั้นลมลงในเซิร์ฟเวอร์
  2. ดันแผ่นกั้นลมลงเล็กน้อยจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์