Skip to main content

เหตุการณ์ UEFI

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ UEFI อาจเกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นระบบ (POST) หรือขณะที่เซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ UEFI จะถูกบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller ในเซิร์ฟเวอร์

สำหรับรหัสของเหตุการณ์แต่ละรหัส จะแสดงฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:

ตัวระบุเหตุการณ์
ID ที่ระบุเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน
รายละเอียดของเหตุการณ์
สตริงข้อความที่บันทึกไว้ซึ่งปรากฏสำหรับเหตุการณ์นั้นๆ
คำอธิบาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น
ระดับความรุนแรง
การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ระดับความรุนแรงจะย่อเป็นอักขระตัวแรกในบันทึกเหตุการณ์ ระดับความรุนแรงจะแสดงดังต่อไปนี้:
  • ข้อมูล เหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ โดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ

  • คำเตือน เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสภาวะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสภาวะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

  • ข้อผิดพลาด เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

การดำเนินการของผู้ใช้
ระบุการดำเนินการที่คุณควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo