Skip to main content

FQXSFIO0021J : มีการกู้คืนข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบ [arg1] หมายเลข [arg2][arg3] อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

มีการกู้คืนข้อผิดพลาด PCIe ในช่องเสียบ [arg1] หมายเลข [arg2] [arg3] อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

พารามิเตอร์

[arg1] ช่องเสียบ/ช่องใส่

[arg2] หมายเลขอินสแตนซ์

[arg3] อะแดปเตอร์/ดิสก์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบบันทึกเพื่อดูข้อผิดพลาดที่แยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ PCIe หรือดิสก์ NVME ที่สัมพันธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาด
  2. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  3. ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ PCIe หรือดิสก์ NVME ติดตั้งในช่องเสียบ PCIe หรือช่องใส่ที่เข้ากันได้และมีการใช้งานสายที่เข้ากันได้ หากไม่ ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์นี้อาจได้รับผลกระทบ
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM