Skip to main content

FQXSFPU0062F : เกิดข้อผิดพลาดที่กู้คืนไม่ได้และแก้ไขไม่ได้ในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]

เกิดข้อผิดพลาดที่กู้คืนไม่ได้และแก้ไขไม่ได้ในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]

พารามิเตอร์

[arg1] หมายเลขช่องเสียบ, ฐาน 1

[arg2] CoreNumber

[arg3] McBankNumber

[arg4] McaStatus

[arg5] McaAddress

[arg6] McaMisc

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ทำการ Virtual Reseat หรือเริ่มต้นระบบ AC เซิร์ฟเวอร์ใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo