Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

  • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

ถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP
รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP


  • คลายสกรูยึด
  • จับที่จับและเลื่อนอะแดปเตอร์ออก

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

  1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือแผงครอบ (โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP)
  2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง