Skip to main content

ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านบนด้านหน้า
 2. ถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
  1. คลายน็อตยึดสองตัวที่อยู่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
  2. เลื่อนฝาครอบด้านบนด้านหลังไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ และยกขึ้นเพื่อถอดออก
   ข้อควรสนใจ
   เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งฝาครอบด้านบนด้านหน้าและด้านหลังก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ถอดฝาครอบด้านบนออกอาจทำให้ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์เสียหาย
   รูปที่ 1. การถอดฝาครอบด้านบนด้านหลัง
   Rear top cover removal

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube