Skip to main content

FQXSFIO0013I : ไม่สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ที่พบในบัส [arg1] อุปกรณ์ [arg2] ฟังก์ชัน [arg3] เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

ไม่สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ที่พบใน Bus [arg1] Device [arg2] Function [arg3] เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ID ผู้แทนจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์คือ [arg4] และ ID อุปกรณ์คือ [arg5] หมายเลขช่องเสียบคือ [arg6]

พารามิเตอร์

[arg1] บัส

[arg2] อุปกรณ์

[arg3] ฟังก์ชัน

[arg4] VID

[arg5] DID

[arg6] หมายเลขอินสแตนซ์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากอุปกรณ์ PCIe นี้และ/หรือสายที่เชื่อมต่ออยู่ได้รับการติดตั้ง ย้าย เข้ารับบริการ หรืออัปเกรดเมื่อไม่นานมานี้ ให้ใส่อะแดปเตอร์และสายเคเบิลที่เชื่อมต่ออยู่ให้แน่น
  2. ไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI หรืออะแดปเตอร์เข้าเกณฑ์ข้อผิดพลาดนี้ (หมายเหตุ: อาจจำเป็นต้องปิดใช้งาน ROM เสริมที่ไม่ได้ใช้งานจากการตั้งค่า UEFI F1, OneCLI Utility หรือใช้ยูทิลิตีของผู้ผลิตอะแดปเตอร์เพื่อให้สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของอะแดปเตอร์ได้)
  3. ย้ายอะแดปเตอร์ไปยังช่องเสียบอื่น หากช่องเสียบไม่พร้อมใช้งานหรือเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM