Skip to main content

FQXSFMA0047M : การตรวจสอบ SPD CRC ล้มเหลวใน DIMM [arg1][arg2]

การตรวจสอบ SPD CRC ล้มเหลวใน DIMM [arg1] [arg2]

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ทำการ Virtual Reseat หรือเริ่มต้นระบบ AC เซิร์ฟเวอร์ใหม่
  2. หากเกิดปัญหาขึ้นอีก ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo