Skip to main content

FQXSFSR0002I : [arg1] กู้คืนการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]

[arg1] กู้คืนการเสียหายของ GPT, DiskGUID: [arg2]

พารามิเตอร์

[arg1] ตำแหน่งความเสียหายของ GPT “หลัก” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT หลักที่เสียหาย “สำรอง” เฉพาะตารางพาร์ติชัน GPT สำรองที่เสียหาย “ทั้งหลักและสํารอง” ตารางพาร์ติชัน GPT ทั้งสองเสียหาย

[arg2] GUID ดิสก์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ