Skip to main content

การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว

สำคัญ
 1. ดูให้แน่ใจว่าสายสัญญาณทั้งหมดสอดผ่านช่องร้อยสาย

  รูปที่ 1. ตำแหน่งของช่องร้อยสาย


 2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ NVMe โดยตรงกับขั้วต่อ NVMe ใน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  รูปที่ 2. การเชื่อมต่อสาย NVMe กับ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ


ก่อนเริ่มเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว:
 1. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)

 2. ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ (โปรดดู ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบและแผงจ่ายไฟฟ้า) หรือถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ และแผ่นกั้นลมถาดขยาย (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)

การเชื่อมต่อสายไฟ

เชื่อมต่อสายไฟสำหรับแบ็คเพลนของไดรฟ์ดังในภาพประกอบต่อไปนี้

รูปที่ 3. ตำแหน่งของขั้วต่อสายเคเบิลบนแผงระบบ


ตารางที่ 1. ขั้วต่อสายเคเบิลบนแผงระบบและไดรฟ์แบ็คเพลน
1 ขั้วต่อสายไฟบนแผงระบบ3 ขั้วต่อสายไฟบนไดรฟ์แบ็คเพลน
2 ขั้วต่อสายไฟบนแผงระบบ4 ขั้วต่อสายไฟบนไดรฟ์แบ็คเพลน
มีแบ็คเพลนของไดรฟ์สองประเภทที่ใช้ได้สำหรับระบบนี้:
 • ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8-bay ขนาด 2.5 นิ้ว (หรือเรียกว่า “แบ็คเพลน 8-Bay”)
 • แบ็คเพลน AnyBay 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว (หรือเรียกว่า “แบ็คเพลน AnyBay”)

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับชุดแบ็คเพลนชุดเดียว

หากระบบมีการติดตั้งชุดแบ็คเพลนหนึ่งชุด ให้ใช้การเดินสายเคเบิลตามภาพประกอบต่อไปนี้

แบ็คเพลน 8-bay หนึ่งชุด

รูปที่ 4. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน 8-Bay


ตารางที่ 2. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)2 สายสัญญาณ SATA/SAS (720 มม.)

แบ็คเพลน AnyBay หนึ่งชุด

มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสองชุด

รูปที่ 5. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน AnyBay ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์สองชุด


ตารางที่ 3. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
1 การ์ด PCIe Switch3 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
2 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)4 SATA/SAS (720 มม.)

มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสี่ชุด

หมายเหตุ
ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำก่อนเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขั้วต่อ NVMe บนถาดขยาย (โปรดดู ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)
รูปที่ 6. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน AnyBay


ตารางที่ 4. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)3 สายสัญญาณ NVMe แบบตรงสำหรับ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
2 ขั้วต่อ NVMe บน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ4 SATA/SAS (720 มม.)

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับชุดแบ็คเพลนสองชุด

หากระบบมีการติดตั้งชุดแบ็คเพลนสองชุด ให้ใช้การเดินสายเคเบิลตามภาพประกอบต่อไปนี้

แบ็คเพลน 8-bay + แบ็คเพลน 8-bay

มีสองตัวเลือกสำหรับการผสมที่ใช้ได้นี้:

 1. ติดตั้ง อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i)

  รูปที่ 7. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน 8-Bay + แบ็คเพลน 8-Bay


  ตารางที่ 5. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i)3 SATA/SAS (720 มม.)
  2 สายสัญญาณ SATA/SAS (900 มม.) 
 2. ติดตั้ง อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)

  รูปที่ 8. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน 8-Bay + แบ็คเพลน 8-Bay


  ตารางที่ 6. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)3 SATA/SAS (720 มม.)
  2 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)4 SATA/SAS (720 มม.)

แบ็คเพลน 8-bay + แบ็คเพลน AnyBay

หมายเหตุ
 • เมื่อติดตั้ง แบ็คเพลน 8-Bay และ แบ็คเพลน AnyBay ให้ติดตั้ง แบ็คเพลน 8-Bay ไปยังช่องใส่ไดรฟ์ 0-7 และให้ติดตั้ง แบ็คเพลน AnyBay ไปยังช่องใส่ไดรฟ์ 8-15 เสมอ
 • ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำก่อนเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขั้วต่อ NVMe บนถาดขยาย (โปรดดู ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)

มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสองชุด

มีสองตัวเลือกสำหรับการผสมที่ใช้ได้นี้:

 1. พร้อมด้วยอะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i) หนึ่งชุด

  รูปที่ 9. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน 8-Bay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 7. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i)4 SATA/SAS (720 มม.)
  2 การ์ด PCIe Switch5 SATA/SAS (900 มม.)
  3 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
 2. พร้อมด้วยอะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i) สองชุด

  รูปที่ 10. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน 8-Bay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 8. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)4 SATA/SAS (720 มม.)
  2 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)5 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
  3 การ์ด PCIe Switch6 SATA/SAS (720 มม.)

มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสี่ชุด

มีสองตัวเลือกสำหรับการผสมที่ใช้ได้นี้:

 1. ติดตั้ง อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i)

  รูปที่ 11. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน 8-Bay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 9. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i)4 SATA/SAS (720 มม.)
  2 ขั้วต่อ NVMe บน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ5 SATA/SAS (900 มม.)
  3 สายสัญญาณ NVMe แบบตรงสำหรับ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ 
 2. ติดตั้ง อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)

  รูปที่ 12. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน 8-Bay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 10. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)4 สายสัญญาณ NVMe แบบตรงสำหรับ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  2 ขั้วต่อ NVMe บน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ5 SATA/SAS (720 มม.)
  3 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)6 SATA/SAS (720 มม.)

แบ็คเพลน AnyBay + แบ็คเพลน AnyBay

มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสองชุด

มีสองตัวเลือกสำหรับการผสมที่ใช้ได้นี้:

 1. พร้อมด้วยอะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i) หนึ่งชุด

  รูปที่ 13. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน AnyBay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 11. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 การ์ด PCIe Switch5 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
  2 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i)6 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
  3 การ์ด PCIe Switch7 SATA/SAS (720 มม.)
  4 SATA/SAS (900 มม.) 
 2. พร้อมด้วยอะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i) สองชุด

  รูปที่ 14. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน AnyBay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 12. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 การ์ด PCIe Switch5 SATA/SAS (720 มม.)
  2 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)6 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
  3 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)7 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
  4 การ์ด PCIe Switch8 SATA/SAS (720 มม.)

มีโปรเซสเตอร์ติดตั้งสี่ชุด

มีสองตัวเลือกสำหรับการผสมที่ใช้ได้นี้:

หมายเหตุ
ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำก่อนเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขั้วต่อ NVMe บนถาดขยาย (โปรดดู ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)
 1. พร้อมด้วยอะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i) หนึ่งชุด

  รูปที่ 15. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน AnyBay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 13. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 การ์ด PCIe Switch5 SATA/SAS (900 มม.)
  2 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (16i)6 SATA/SAS (720 มม.)
  3 ขั้วต่อ NVMe บน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ7 NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch
  4 สายสัญญาณ NVMe แบบตรงสำหรับ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ 
 2. พร้อมด้วยอะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i) สองชุด

  รูปที่ 16. การเดินสายเคเบิล, แบ็คเพลน AnyBay + แบ็คเพลน AnyBay


  ตารางที่ 14. สายเคเบิลและอะแดปเตอร์สำหรับการเดินสาย
  1 การ์ด PCIe Switch5 สายสัญญาณ NVMe แบบตรงสำหรับ ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  2 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)6 SATA/SAS (720 มม.)
  3 ขั้วต่อ NVMe บน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ7 SATA/SAS (720 มม.)
  4 อะแดปเตอร์ SATA/SAS RAID (8i)8 สายสัญญาณ NVMe สำหรับ การ์ด PCIe Switch