Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายที่ส่วนนี้

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี LDAP ที่มีการเปิดใช้งาน SSL

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนเพื่อแก้ไขปัญหา:
 1. ตรวจสอบว่ากุญแจอนุญาตถูกต้องหรือไม่

 2. สร้างกุญแจอนุญาตใหม่และเข้าใช้งานอีกครั้ง

การเชื่อมต่อเครือข่ายสูญหายหรือมีประสิทธิภาพลดลง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนเพื่อแก้ไขปัญหา:
 1. การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจสูญหายไปหรือมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อสัมผัสกับความถี่เหนี่ยวนำและ/หรือคลื่นวิทยุ ใช้การดำเนินการที่เหมาะสมในกรณีนี้

ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนเพื่อแก้ไขปัญหา:
 1. ไปที่ Setup Utility > BMC Settings > Network Settings และตรวจสอบว่าระบบมีการกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

  • ใน Network Interface Port จะมีค่าเป็น Dedicated
  • ใน Fail-over Rule จะมีค่าเป็น Failover to Shared NIC
  • ใน Failed over to Shared NIC > Network Settings จะมีค่าเป็น Independence
 2. หากระบบได้รับการกำหนดค่าตามนั้น ให้ไปที่ Setup Utility > BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port และเลือก Shared NIC
 3. เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายตามแผน และบันทึกการตั้งค่า
 4. ไปที่ Setup Utility > BMC Settings > Network Settings > Network Interface Port และเลือก Dedicated