Skip to main content

ชุดตัวครอบตัวยก PCIe 4U

โปรดดูวิธีระบุชิ้นส่วนที่อยู่ในตัวครอบตัวยก PCIe 4U ที่ส่วนนี้

หมายเหตุ
ชุดนี้ใช้ได้เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สี่ตัวในระบบ
ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้
รูปที่ 1. ตัวครอบตัวยก PCIe 4U

ตารางที่ 1. ขั้วต่อบนส่วนประกอบตัวครอบตัวยก PCIe FH x16/x16
1 ตัวครอบตัวยก PCIe 4U3 สายไฟตัวยก PCIe 4U, 320 มม.
2 สายไฟตัวยก PCIe 4U, 230 มม. 
ดู ขั้วต่อตัวครอบตัวยก PCIe 4U เพื่อระบุขั้วต่อในตัวครอบตัวยก

ทำตามคำแนะนำใน ติดตั้งตัวครอบตัวยก PCIe 4U เพื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม