Skip to main content

ขั้วต่อตัวครอบตัวยก PCIe 4U

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อในตัวครอบตัวยก PCIe 4U

สองโซน (ช่องเสียบ 1 ถึง 4 และช่องเสียบ 9 ถึง 12) จะพร้อมใช้งานในตัวครอบตัวยก PCIe 4U ต่อไปนี้:

ตัวครอบตัวยก PCIe FH x16/x16

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนตัวครอบตัวยก PCIe 4U x16/x16

รูปที่ 1. ตัวครอบตัวยก PCIe FH x16/x16

ตารางที่ 1. ขั้วต่อบนตัวครอบตัวยก PCIe FH x16/x16
1 ขั้วต่อสายไฟเสริม3 PCI Express 3.0 x16 (ช่องเสียบ 2/10)
2 ขั้วต่อสายไฟเสริม4 PCI Express 3.0 x16 (ช่องเสียบ 4/12)

ตัวครอบตัวยก PCIe FH x8/x8/x8/x8

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อบนตัวครอบตัวยก PCIe 4U x8/x8/x8/x8

รูปที่ 2. ตัวครอบตัวยก PCIe FH x8/x8/x8/x8

ตารางที่ 2. ขั้วต่อบนตัวครอบตัวยก PCIe FH x8/x8/x8/x8
1 ขั้วต่อสายไฟเสริม4 PCI Express 3.0 x8 (ช่องเสียบ 2/10)
2 ขั้วต่อสายไฟเสริม5 PCI Express 3.0 x8 (ช่องเสียบ 3/11)
3 PCI Express 3.0 x8 (ช่องเสียบ 1/9)6 PCI Express 3.0 x8 (ช่องเสียบ 4/12)