Skip to main content

ขั้วต่อของแผงระบบ

โปรดดูวิธีระบุขั้วต่อบนแผงระบบที่ส่วนนี้

รูปที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ

ตารางที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
1 ขั้วต่ออนุกรม15 ขั้วต่อพัดลม
2 ขั้วต่อ VGA16 ขั้วต่อไฟฟ้าถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
3 USB 3.1 สองพอร์ต17 ขั้วต่อ Sideband ของแบ็คเพลนพลังงาน
4 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller18 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า
5 ปุ่ม NMI19 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนพลังงาน
6 โมดูล TCM/TPM20 ขั้วต่อสัญญาณ PCIe 1
7 ขั้วต่อตัวยก PCIe (ช่องเสียบ 5 ถึง 7)21 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน M.2
8 ช่องเสียบ PCIe 8 (ขั้วต่อ OCP)22 ขั้วต่อ SATA ออนบอร์ด
9 ขั้วต่อโมดูลแผงด้านหน้า USB23 ช่องเสียบ PCIe 13 (x16)
10 ขั้วต่อสัญญาณ PCIe 224 ช่องเสียบ PCIe 14 (x8)
11 ขั้วต่อ UPI25 ช่องเสียบ PCIe 15 (x8)
12 ขั้วต่อไฟฟ้าถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ26 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
13 ขั้วต่อแผงการวินิจฉัย LCD27 ขั้วต่อสายสัญญาณไดรฟ์ขนาด 7 มม./M.2
14 ขั้วต่อไฟฟ้าแบ็คเพลนไดรฟ์28 ขั้วต่อไฟฟ้าไดรฟ์ขนาด 7 มม.