Skip to main content

ขั้วต่อถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาขั้วต่อถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

รูปที่ 1. ขั้วต่อถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ตารางที่ 1. ขั้วต่อถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
1 ขั้วต่อสัญญาณ PCIe 33 ขั้วต่อสัญญาณ PCIe 5
2 ขั้วต่อสัญญาณ PCIe 44 ขั้วต่อสัญญาณ PCIe 6