Skip to main content

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

หมายเหตุ
โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ของคุณอาจแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงในภาพประกอบเล็กน้อย

 1. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ลงในโครงยึด
  1. จัดตำแหน่งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ให้ตรงกับโครงยึด
  2. หมุนปลายอีกด้านหนึ่งของโมดูลเข้าด้านในจนกว่าจะยึดเข้าโครงยึด
  รูปที่ 1. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ลงในโครงยึด
  Installing the RAID flash power module into the bracket
 2. วางส่วนประกอบโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID และโครงยึดลงในตัวเครื่อง ตรงตำแหน่งที่แถบบนโครงยึดสอดผ่านรูที่สอดคล้องกันบนตัวเครื่อง เลื่อนส่วนประกอบตามภาพจนกว่าจะยึดบนตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID และส่วนประกอบโครงยึดลงบนตัวเครื่อง
  Installing the RAID flash power module and bracket assembly onto the chassis
 3. เชื่อมต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID เข้ากับอะแดปเตอร์ RAID ดู สวิตช์ป้องกันการบุกรุกและโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายโมดูลพลังงานแฟลชของ RAID ยึดเข้าที่อย่างแน่นหนาตามภาพเมื่อเสียบเข้ากับขั้วต่อบนอะแดปเตอร์ RAID 9350-8i หรือ 9350-16i