Skip to main content

สวิตช์ป้องกันการบุกรุกและโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายไฟสำหรับสวิตช์ป้องกันการบุกรุกและโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAIDสายจากไปยัง
1 สายโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAIDขั้วต่อโมดูลพลังงานแบบแฟลชบนอะแดปเตอร์ RAIDโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
2 สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกสวิตช์ป้องกันการบุกรุกขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนแผงระบบ