Skip to main content

แผงจ่ายไฟ

ภาพประกอบต่อไปนี้ระบุขั้วต่อบนแผงจ่ายไฟ

แผงจ่ายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

รูปที่ 1. แผงจ่ายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

ตารางที่ 1. แผงจ่ายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร
1 ขั้วต่อไฟฟ้าของระบบแหล่งจ่ายไฟ3 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ
2 ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์แหล่งจ่ายไฟ4 ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์

แผงจ่ายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

รูปที่ 2. แผงจ่ายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ตารางที่ 2. แผงจ่ายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
1 ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์3 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ
2 ขั้วต่อ Side Band