Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ที่อาจปรากฏอยู่ทางด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์นี้

รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
Front view of the server components

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์
รายการรายละเอียด
1 แผงด้านหน้าดู แผงด้านหน้า
2 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออพติคอล 2ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 2 รองรับไดรฟ์ออพติคอลหนึ่งตัว
3 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออพติคอล 1ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1 รองรับไดรฟ์ออพติคอลหนึ่งตัวหรือเทปไดรฟ์หนึ่งตัว (RDX หรือ LTO)
4 5 ช่องใส่ไดรฟ์จัดเก็บจํานวนช่องใส่ไดรฟ์ที่มีให้อาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดู การกำหนดค่าไดรฟ์ สำหรับตารางการกําหนดค่าทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องติดตั้งด้วยแผงครอบไดรฟ์

การกำหนดค่าไดรฟ์

รายการ
 • ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว
 • ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หกตัว
 • +
 • ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์
 • ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัว
 • +
 • ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์
 • ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกตัว
 • +
 • ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์
 • ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว
 • +
 • ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว
 • +
 • ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์
2ไม่ระบุช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 2: ไดรฟ์ออพติคอลช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 2: ไดรฟ์ออพติคอลช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 2: ไดรฟ์ออพติคอลช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 2: ไดรฟ์ออพติคอล
3ไม่ระบุช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1: ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1: ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1: ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1: ไดรฟ์ออพติคอล/เทปไดรฟ์
4ไดรฟ์ SATA สามตัว (ช่องใส่ 4, 5, 6) และไดรฟ์ SATA/NVMe หนึ่งตัว (ช่องใส่ 7)ไดรฟ์ SATA สองตัว (ช่องใส่ 4, 5)ไดรฟ์ SAS/SATA สี่ตัว (ช่องใส่ 4 ถึง 7)ไดรฟ์ SAS/SATA แปดตัว (ช่องใส่ 8 ถึง 15)ไดรฟ์ SAS/SATA แปดตัว (ช่องใส่ 4 ถึง 11)
5ไดรฟ์ SATA สี่ตัว (ช่องใส่ 0 ถึง 3)ไดรฟ์ SATA สี่ตัว (ช่องใส่ 0 ถึง 3)ไดรฟ์ SAS/SATA สี่ตัว (ช่องใส่ 0 ถึง 3)ไดรฟ์ SAS/SATA แปดตัว (ช่องใส่ 0 ถึง 7)ไดรฟ์ SAS/SATA สี่ตัว (ช่องใส่ 0 ถึง 3)