Skip to main content

แหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

หมายเหตุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายเคเบิลทั้งหมดผ่านคลิปรัดสายเคเบิลอย่างถูกต้อง

  • ขณะที่ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์บนแผงจ่ายไฟอาจดูคล้ายกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของโปรเซสเซอร์แหล่งจ่ายไฟ 2 และสายไฟโปรเซสเซอร์ 3 มีการเดินสายอย่างถูกต้องตามภาพ

รูปที่ 1. การเดินสายเคเบิลแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

สายจาก (แผงจ่ายไฟ)ไปยัง
1 สายไฟของระบบแหล่งจ่ายไฟขั้วต่อไฟฟ้าของระบบแหล่งจ่ายไฟขั้วต่อไฟฟ้าของระบบบนแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร
2 สายไฟของโปรเซสเซอร์แหล่งจ่ายไฟขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์แหล่งจ่ายไฟขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์บนแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร
3 สายไฟโปรเซสเซอร์ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์ขั้วต่อไฟฟ้าของโปรเซสเซอร์บนแผงระบบ
4 สายไฟระบบขั้วต่อไฟฟ้าระบบขั้วต่อไฟฟ้าระบบบนแผงระบบ