Skip to main content

ติดตั้งแผงจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงจ่ายไฟ

S001
Shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

 • ห้ามเสียบ หรือถอดสายใด หรือทำการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ระหว่างมีพายุฟ้าคะนอง
 • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟที่เดินสายไฟ และสายดินอย่างเหมาะสม
 • ต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้าเสียบที่เดินสายอย่างเหมาะสม
 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
 • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
 • ถอดสายไฟที่เชื่อมต่อ ระบบการสื่อสาร เครือข่าย และโมเด็มก่อนที่จะเปิดฝาครอบอุปกรณ์ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นสำหรับกระบวนการติดตั้ง และการกำหนดค่า
 • เสียบ และถอดสายตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้เมื่อติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือเปิดฝาครอบบนผลิตภัณฑ์นี้ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ในการเสียบสาย:ในการถอดสาย:
 1. ปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง
 2. เชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดเข้ากับอุปกรณ์
 3. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขั้วต่อ
 4. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ
 5. เปิดอุปกรณ์
 1. ปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง
 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับ
 3. ถอดสายสัญญาณออกจากขั้วต่อ
 4. ถอดสายทั้งหมดออกจากอุปกรณ์
ก่อนการติดตั้งแผงจ่ายไฟ
 1. รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:
 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแผงจ่ายไฟ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. วางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
 2. จับแผงจ่ายไฟที่ขอบ และวางลงในตัวครอบแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบแถบสี่แถบบนตัวครอบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับช่องที่สอดคล้องกันในแผงจ่ายไฟ จากนั้น ดันแผงจ่ายไฟเข้าด้านใน
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงจ่ายไฟ
  Power distribution board installation
 3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแผงจ่ายไฟใหม่ จากนั้น เดินสายและยึดสายด้วยคลิปรัดสาย และมัดสายไว้ในตัวเครื่องอย่างเหมาะสม
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูในฝาครอบแผงจ่ายไฟนั้นตรงกับรูในตัวครอบแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นขันสกรูเพื่อยึดฝาครอบแผงจ่ายไฟ
  รูปที่ 2. การติดตั้งฝาครอบแผงจ่ายไฟ
  Power distribution board cover installation

หลังจากติดตั้งแผงจ่ายไฟ:

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์