Skip to main content

รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

ใช้รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นี้ เพื่อยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยสมบูรณ์

ขั้นตอนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์เมื่อจัดส่ง ในบางกรณี เซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าสมบูรณ์แล้ว และคุณเพียงแค่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่าย และแหล่งจ่ายไฟ AC จึงจะสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ ในกรณีอื่นๆ เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ ต้องมีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ และต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนทั่วไปในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์:
 1. แกะบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์

 2. ตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

  1. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็น โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน ตัวเลือกการติดตั้งฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

  2. หากจำเป็น ให้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คแบบมาตรฐานโดยใช้ Tower to Rack Conversion Kit โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแปลงเสริม

  3. เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตและสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู มุมมองด้านหลัง เพื่อระบุตำแหน่งของขั้วต่อต่างๆ โปรดดู เดินสายเซิร์ฟเวอร์ เพื่อดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเดินสายไฟ

  4. เปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู เปิดเซิร์ฟเวอร์

  5. ยืนยันว่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์มีการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ดู ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

 3. กำหนดค่าระบบ

  1. หากจำเป็น ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

  2. กำหนดค่าเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู กำหนดค่าเฟิร์มแวร์

   ข้อมูลต่อไปนี้มีให้ใช้สำหรับการกำหนดค่า RAID:
  3. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ดู ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

  4. สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

  5. ติดตั้งแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่ต้องการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์