Skip to main content

บันทึกเหตุการณ์

ล็อกเหตุการณ์ของระบบมีอยู่ใน Setup Utility

Setup Utility แสดงรายการล็อกเหตุการณ์ของระบบที่มีอยู่ในแท็บความปลอดภัย เริ่มเซิร์ฟเวอร์และกด F1 เพื่อเข้าถึง Setup Utility และไปที่ Security > System Event Log > View System Event Log เพื่อเข้าถึงรายการเหตุการณ์

ต่อไปนี้คือรายการเหตุการณ์ที่อาจปรากฏขึ้นในล็อกเหตุการณ์ของระบบ

ตารางที่ 1. รายการของเหตุการณ์ที่บันทึกใน Setup Utility
รายละเอียดของเหตุการณ์
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการตั้งค่าล้มเหลว
ขนาดหน่วยความจำลดลง
พัดลมขัดข้อง
ใช้งานแหล่งจ่ายไฟมากเกินไป
เปลี่ยนรหัสผ่าน BIOS แล้ว
เปลี่ยนข้อมูลการตั้งค่า BIOS แล้ว
การบุกรุกตัวเครื่อง
ลองป้อนรหัสผ่านเกินจำนวนที่กำหนดแล้ว
เปลี่ยนการกำหนดค่าอุปกรณ์ SATA
อัปเดต BIOS แล้ว
ROM เสริมมีขนาดเกินกว่า Shadow RAM
เปลี่ยนรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์แล้ว
ความขัดแย้งของหน่วยความจำ PCI
ล้างข้อมูลล็อกเหตุการณ์ของระบบแล้ว