Skip to main content

ขั้นตอนการระบุปัญหาทั่วไป

ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหา หากบันทึกเหตุการณ์ไม่มีข้อผิดพลาดเฉพาะหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงาน

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและแหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลองแก้ไขปัญหา:
 1. ตรวจดูใน Setup Utility และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานส่วนประกอบที่ติดตั้งทั้งหมดแล้ว

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ของส่วนประกอบที่ติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 3. ปิดเซิร์ฟเวอร์

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เดินสายเคเบิลต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้องแล้ว

 5. ถอดหรือปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้ทีละตัว หากมี จนกว่าจะพบสาเหตุของการทำงานล้มเหลว เปิดและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่คุณถอดหรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
  • อุปกรณ์ภายนอกต่างๆ

  • อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (ในเซิร์ฟเวอร์)

  • เครื่องพิมพ์ เมาส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Lenovo

  • อะแดปเตอร์แต่ละตัว

  • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

  • โมดูลหน่วยความจำทีละโมดูลจนกว่าคุณจะดำเนินการจนถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำที่ได้รับการรองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบขั้นต่ำที่เซิร์ฟเวอร์ต้องใช้ในการเริ่มการทำงานคือโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว และ DIMM 4 GB หนึ่งตัว
 6. เปิดเซิร์ฟเวอร์

 7. ฟังเสียงเตือนข้อผิดพลาด POST

  ตารางที่ 1. เสียงเตือนข้อผิดพลาด POST
  เสียงเตือนคำอธิบายข้อผิดพลาด
  เสียงดังสั้นๆ สองบี๊พ หลายๆ ครั้งมีข้อผิดพลาด POST อย่างน้อยหนึ่งรายการ
  เสียงดังสั้นๆ สามบี๊พ หนึ่งครั้งและตามด้วยเสียงบี๊พยาวๆ หนึ่งครั้งระบบตรวจไม่พบหน่วยความจำ
  เสียงดังยาวๆ สองบี๊พ หนึ่งครั้งและตามด้วยเสียงดังสั้นๆ สามบี๊พ หลายๆ ครี่งระบบตรวจไม่พบอะแดปเตอร์วิดีโอ
  เสียงดังยาวๆ สี่บี๊พ หลายครั้ง
  หมายเหตุ
  เสียงเตือนสั้นๆ ดังประมาณ 0.5 วินาที ขณะที่เสียงเตือนยาวๆ ดังประมาณหนึ่งวินาที

หากปัญหาได้รับการแก้ไขหลังจากถอดอะแดปเตอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกหลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์กลับเข้าที่ ให้สงสัยว่าปัญหาเกิดจากอะแดปเตอร์ หากปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร์ด้วยอะแดปเตอร์ตัวใหม่ ให้ลองใช้อะแดปเตอร์ตัวเดิมกับช่อง PCIe ช่องอื่น

หากปัญหากลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ขณะที่เซิร์ฟเวอร์ผ่านการวินิจฉัยระบบหมดทุกรายการ ให้สงสัยว่าเป็นปัญหาการเดินสายเครือข่ายที่อยู่ภายนอกเซิร์ฟเวอร์