Skip to main content

กฎเกณฑ์การติดตั้ง DIMM

DIMM ต้องได้รับการติดตั้งในลำดับเฉพาะโดยยึดตามการกำหนดค่าหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ

รายการของโมดูลหน่วยความจำที่รองรับจะแตกต่างกันระหว่างโปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นที่ 1 (Skylake) และรุ่นที่ 2 (Cascade Lake) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำที่เข้ากันได้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของระบบ สำหรับรายการ DIMM ที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของขั้วต่อ DIMM บนแผงระบบ
รูปที่ 1. ช่องเสียบ DIMM บนแผงระบบ
DIMM slots
ตารางที่ 1. ช่องเสียบ DIMM บนแผงระบบ
1 ช่องเสียบ DIMM 13 ช่องเสียบ DIMM 3
2 ช่องเสียบ DIMM 24 ช่องเสียบ DIMM 4

สำหรับรายการอุปกรณ์เสริม DIMM ที่รองรับ ให้ดูที่: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:
  • อย่ารวม DIMM แบบ ECC และไม่ใช่ ECC ไว้ด้วยกัน

  • อย่ารวม DIMM ที่มีแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกันไว้ด้วยกัน

  • อย่ารวม UDIMM ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกับแบบปกติไว้ด้วยกัน

โหมดอิสระ

เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับโหมดอิสระเท่านั้น

โหมดอิสระมอบความสามารถของหน่วยความจำประสิทธิภาพสูง คุณสามารถรวบรวมช่องทั้งหมดโดยไม่มีข้อกำหนดการจับคู่ ช่องแต่ละช่องสามารถรันที่จังหวะเวลา DIMM ที่แตกต่างกันได้ แต่ต้องรันช่องทั้งหมดที่ความถี่อินเทอร์เฟซเดียวกัน

หมายเหตุ
  • DIMM ทั้งหมดที่จะติดตั้งควรเป็นประเภทเดียวกันและมีความจุเท่ากัน

ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับการรวบรวม DIMM สำหรับโหมดอิสระ

ตารางที่ 2. ลำดับการติดตั้ง DIMM ของโหมดอิสระ
DIMM ทั้งหมดช่องเสียบที่ 1ช่องเสียบที่ 2 ช่องเสียบที่ 3ช่องเสียบที่ 4
1V    
2V  V 
3VV V 
4VV VV