Skip to main content

การเปลี่ยนไดรฟ์แบบออปติคัล/ไดรฟ์เทปหรืออะแดปเตอร์ไดรฟ์ (ช่องใส่ 4)

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอดและติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัล/ไดรฟ์เทปหรืออะแดปเตอร์ไดรฟ์

S006
Laser hazard
ข้อควรระวัง
เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ) โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้:
  • ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ออกอาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
  • การใช้ปุ่มควบคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้
S007
Laser hazard
ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์นี้มีเลเซอร์ประเภท 1M ห้ามมองด้วยทัศนอุปกรณ์โดยตรง
S008
Laser hazard
อันตราย
danger
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์บางตัวมีไดโอดเลเซอร์ประเภท 3A หรือประเภท 3B ประกอบอยู่ กรุณาคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

การแผ่รังสีเลเซอร์เมื่อเปิดอยู่ ห้ามจ้องลำแสง ห้ามมองด้วยทัศนอุปกรณ์โดยตรง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสง

เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับรายการต่อไปนี้ในช่องใส่ไดรฟ์ 4:

  • ไดรฟ์แบบออปติคัลขนาด 5.25 นิ้ว หนึ่งตัว

  • ไดรฟ์เทป RDX/LTO ขนาด 5.25 นิ้ว หนึ่งตัว

  • อะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว สำหรับฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเทต

  • อะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว สำหรับฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเทตและไดรฟ์แบบออปติคัลชนิดบาง