Skip to main content

FQXSFMA0006I : ตรวจพบ [arg1] DIMM [arg2] หมายเลขประจำเครื่อง DIMM คือ [arg3]

ตรวจพบ [arg1] DIMM [arg2] หมายเลขประจำเครื่อง DIMM คือ [arg3]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเหตุการณ์ข้อมูลนี้ได้รับการบันทึกลงในบันทึกเหตุการณ์ XCC เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ติดตั้งหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  2. หน่วยความจำที่ติดตั้งอาจไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
  3. หากไม่มีหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความเร็วที่รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้
  4. ติดต่อตัวแทนขายในพื้นที่ของคุณหรือคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพื่อสั่งซื้อหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาเปลี่ยนแทน DIMM ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
  5. หลังจากติดตั้งหน่วยความจำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลอีกครั้ง
  6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo