Skip to main content

แผงด้านหน้า

แผงด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์มอบการควบคุม ขั้วต่อ และชุดไฟ LED

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED บนแผงด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
รูปที่ 1. แผงด้านหน้า
Front panel

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงด้านหน้า
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง (สีเขียว)2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์แบบ Simple-swap (สีเขียว)
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย (สีเขียว)4 ปุ่ม ID ระบบพร้อมไฟ LED แสดง ID ระบบ (สีน้ำเงิน)
5 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)6 ช่องเปิดสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
7 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller8 ขั้วต่อ USB 3.0

1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง

เมื่อตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่มควบคุมพลังงานค้างไว้สักครู่เพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่สามารถปิดเซิร์ฟเวอร์จากระบบปฏิบัติการได้ ไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง ช่วยให้คุณทราบสถานเปิด/ปิดเครื่องในขณะนี้
สถานะสีรายละเอียด
สว่างนิ่งเขียวเซิร์ฟเวอร์เปิดและทำงานอยู่
กะพริบช้าๆ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)เขียวเซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ และพร้อมเปิดใช้งาน (สถานะสแตนด์บาย)
กะพริบเร็ว (ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)เขียวเซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ แต่ XClarity Controller กำลังเริ่มต้น และเซิร์ฟเวอร์ยังไม่พร้อมเปิดใช้งาน
ปิดไม่มีไม่มีการจ่ายไฟ AC ไปยังเซิร์ฟเวอร์

2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์แบบ Simple-swap มีให้สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์จัดเก็บแบบ Simple-swap เท่านั้น

สถานะสีรายละเอียด
สว่างนิ่งเขียวไดรฟ์แบบ Simple-swap ทำงานอยู่
ปิดไม่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ไม่ได้ทำงานอยู่

3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่าย

ความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์ NIC และไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย

อะแดปเตอร์ NICอะแดปเตอร์ NIC
อะแดปเตอร์ LOMการสนับสนุน
อะแดปเตอร์ ML2 NICการสนับสนุน
อะแดปเตอร์ PCIe NICไม่รองรับ

ไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่ายที่แผงด้านหน้าช่วยให้คุณระบุการเชื่อมต่อและกิจกรรมของเครือข่ายได้

สถานะสีรายละเอียด
เปิดเขียวเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่าย
กะพริบเขียวมีการเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายอยู่
ปิดไม่มีเซิร์ฟเวอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย

4 ปุ่ม ID ระบบพร้อมไฟ LED แสดง ID ระบบ

ใช้ปุ่ม ID ระบบนี้และไฟ LED สีน้ำเงินแสดง ID ระบบเพื่อแสดงให้เห็นตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ ไฟ LED แสดง ID ระบบยังอยู่ทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ด้วย แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ID ระบบ สถานะของไฟ LED แสดง ID ระบบทั้งสองจะเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนไฟ LED เป็นติด กะพริบ หรือดับ คุณยังสามารถใช้ Lenovo XClarity Controller หรือโปรแกรมจัดการจากระยะไกลในการเปลี่ยนสถานะของไฟ LED แสดง ID ระบบ เพื่อช่วยระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ท่ามกลางเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ด้วยสายตา

หากขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller ถูกตั้งค่าให้มีทั้งฟังก์ชัน USB 2.0 และฟังก์ชันการจัดการ XClarity Controller คุณสามารถกดปุ่ม ID ระบบ เป็นเวลาสามวินาที เพื่อสลับใช้งานระหว่างสองฟังก์ชันนี้ได้

5 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบ

ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบมอบฟังก์ชันการวินิจฉัยการทำงานพื้นฐานสำหรับเซิร์ฟเวอร์

สถานะสีรายละเอียดการดำเนินการ
เปิดสีเหลืองตรวจพบข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งข้อจากรายการต่อไปนี้:
  • อุณหภูมิของเซิรฟ์เวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง

  • แรงดันไฟของเซิรฟ์เวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง

  • มีการตรวจพบว่าพัดลมทำงานที่ความเร็วต่ำ

  • พัดลมถูกถอดออก

  • แหล่งจ่ายไฟมีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น

  • แหล่งจ่ายไฟไม่เชื่อมต่อกับพลังงาน

ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อผิดพลาด
ปิดไม่มีเซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือเปิดอยู่และทำงานเป็นปกติไม่มี

6 ช่องเปิดสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

ใช้ตรวจจับอุณหภูมิแวดล้อม

7 ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller

ขั้วต่อนี้รองรับฟังก์ชัน USB 2.0, ฟังก์ชันการจัดการ XClarity Controller หรือทั้งสองฟังก์ชัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
  • หากขั้วต่อตั้งค่าสำหรับฟังก์ชัน USB 2.0 คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบ USB 2.0 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB ได้

  • หากขั้วต่อตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันการจัดการ XClarity Controller คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือที่ติดตั้งไว้ด้วยแอปพลิเคชั่น เพื่อรันบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller ได้

  • หากขั้วต่อตั้งค่าให้มีทั้งสองฟังก์ชัน คุณสามารถกดปุ่ม ID ระบบเป็นเวลาสามวินาที เพื่อสลับใช้งานระหว่างสองฟังก์ชันนี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller

8 ขั้วต่อ USB 3.0

ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.0 เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB