Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนแผงระบบ
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อไฟฟ้า CPU 22 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 2
3 ช่องเสียบ DIMM (12)4 ขั้วต่อไฟฟ้าหลัก
5 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 16 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 2
7 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน 38 ขั้วต่อพัดลมระบบ 2
9 ขั้วต่อพัดลมระบบ 310 ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ 1
11 ขั้วต่อไฟฟ้า CPU 112 ขั้วต่อพัดลมระบบ 1
13 ขั้วต่อสัญญาณบนแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน14 ขั้วต่อ SAS 4–7
15 ขั้วต่อ SAS 0–316 ขั้วต่อ USB บนแผงด้านหน้า
17 ขั้วต่อ USB 3.0 ภายใน18 ขั้วต่อแผงข้อมูลตัวดำเนินการ
19 ขั้วต่อสายสัญญาณไดรฟ์แบบออปติคัล 220 ขั้วต่อสายสัญญาณไดรฟ์แบบออปติคัล 1
21 ขั้วต่อแบตเตอรี่ CMOS22 ช่องโมดูล M.2
23 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก24 ขั้วต่อ TCM1/TPM2 (สำหรับเท่านั้น)
25 ช่องเสียบ PCIe 6 (สำหรับโปรเซสเซอร์ 1)26 ช่องเสียบ PCIe 5 (สำหรับโปรเซสเซอร์ 2)
27 ช่องเสียบ PCIe 4 (สำหรับโปรเซสเซอร์ 2)28 ช่องเสียบ PCIe 3 (สำหรับโปรเซสเซอร์ 1)
29 ช่องเสียบ PCIe 2 (สำหรับโปรเซสเซอร์ 1)30 ช่องเสียบ PCIe 1 (สำหรับโปรเซสเซอร์ 1)
31 ขั้วต่อพัดลมระบบ 432 ขั้วต่อโมดูลพอร์ตอนุกรม
หมายเหตุ
  • 1 Trusted Cryptography Module

  • 2 Trusted Platform Module