Skip to main content

การเดินสายแผงจ่ายไฟ

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแผงจ่ายไฟ

จากไปยัง
1 แผงจ่ายไฟ: ขั้วต่อไฟฟ้าหลักแผงระบบ: ขั้วต่อไฟแผงจ่ายไฟ
2 แผงจ่ายไฟ: ขั้วต่อสัญญาณ PDBแผงระบบ: ขั้วต่อสัญญาณแผงจ่ายไฟ
หมายเหตุ
  • การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ: 11, 22, 33, ... nn

  • เมื่อเดินสาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายทั้งหมดอย่างเหมาะสมผ่านช่องร้อยสายและคลิปยึดสาย

รูปที่ 1. การเดินสายแผงจ่ายไฟ
Cable routing for power distribution board